РЕПОРТАЖ С ХАРУН ЯХЯ

 

1. До каква степен вярването в Махди е разпространено в Сунитската вяра днес? Можете ли да дадете някакъв процент?

Вярата в Махди винаги е била от голямо значение за Ислямския свят. Това се отнася както за вярата на Сунитите, така и на Шиитите. Въпреки че съществуват различия във вярванията на тези две големи движения, същността на вярата в Махди е една и съща. Както Шиитите, така и Сунитите очакват един спасител, който ще избави света от всички беди, в които се намира.

Според вярата на Сунитите основен източник са хадисите на Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари), в които вярването в Махди е описано по един изключително подробен начин. Между Ислямските учени съществува единодушие, че тези хадиси се основават на надеждни източници. Въпросът за Махди е изложен подробно в сборниците с хадиси на Абу Дауд, Тирмидхи и Ибн Маджах. В хадисите от Букхари и Муслим се споменава за спасител, описан като имам, който ще се появи през Последния период. Следователно в Сунитската вяра вярването в Махди е също доста силно.

 

2. Вярата в Махди има ли широко разпространено влияние върху всички класове, върху всички прослойки на обществото в сунитския Ислям, или съществуват някои слоеве, които я поддържат повече от останалите?

Вярата в Махди винаги е заемала изключително важно място в целия Ислямски свят. Сред Мюсюлманите съществуват и, разбира се, винаги са съществували личности или групи, които не приемат това вярване, които отричат определени негови страни или които защитават различни възгледи. Те обаче в повечето случаи са движения или личности, които са усвоили възгледи, несъвместими с Ислямската религия, които отричат надеждните хадиси и притежават противоречиви представи. Те представляват едно много малко малцинство в Ислямския свят. Факт е, че въпреки съществуването на някои различия във вярванията по въпроса за Махди в Ислямското общество, все още съществува едно огромно единодушие. Аз съм в състояние да видя това от положителните отзвуци от различните държави и обществени слоеве от моите книги, третиращи Последния период и Махди. Аз също така виждам колко силна е тази вяра в сърцата на Мюсюлманите от съобщенията, които достигат до нашите уеб-сайтове. Мюсюлманите по цялото земно кълбо, от Индонезия до Южна Африка, от Великобритания до Китай и от Канада до Австралия притежават една много дълбока вяра и обширни сведения по въпросите за Последния период и Махди.

 

3. Какви са вашите лични и религиозни виждания относно личностите, които по-рано бяха обявили себе си за Махди (Ибн Тумарт, Мохамед Ахмед и появилият се през 1930 г. от Турция - Мехмед от Маниса)?

Не желая да се съсредоточавам върху личности, но според това, което е разкрито в хадисите, става ясно, че преди завръщането на Пророка Исус (мир Нему) на земята и появата на Махди ще има голям брой лъжеспасители, които ще твърдят, че са Махди или Исус (м.н.). Появата на такива личности би станала причина хората да се обръщат със съмнение към всеки, който каже, че е Махди или Исус (м.н.). Великият Ислямски мислител Бадиуззаман Саид Нурси описва тези хора по следния начин:

"Също така съм виждал много хора, които се смятат за някакъв вид Махди и казват: "Ще бъда Махди". Тези хора не са лъжци или мошеници, те са измамени. Те си въобразяват, че това, което виждат, е реалност. Както Божествените имена имат израз от сферата на Великия Престол, та чак до атома, и областите на проявление се менят в това отношение, ето така се различават и степените на святост, които са съставени от проявата на Имената." (Бадиуззаман Саид Нурси, Рисале-и Нур ("Послания от светлина"), Писма, Двадесет и девето писмо)

Както Бадиуззаман е казал, тези хора ще бъдат напълно уверени в това, че те са очакваните спасители. Наличието на тези лъжливи личности също така би могло да изиграе съществена роля при разпознаването на Махди и Исус (м.н.). Тъй като хората ще бъдат изправени пред множество лъжеспасители в течение на дълги години, те може, в продължение на един дълъг период от време, да не познаят Махди. Също така твърде вероятно е те да не разпознаят и Пророка Исус (м.н.), когато се завърне, защото за един дълъг промеждутък от време те ще бъдат изправени пред множество хора, представящи себе си за Исус (м.н.). Не трябва да се забравя обаче, че появата на лъжемесии също е знамение за пришествието на тези две личности - Махди и Пророка Исус (м.н.), през Последния период. Пророкът Мохамед (с.а.с.) е дал тази блага вест в своите хадиси, от тази гледна точка, така:

"Последният час няма да настъпи преди появата на тридесет Антихристи (измамници), всеки един от които ще се представя за Божия пратеник." (Сунан Абу Дауд)

Някои лъжливи месии и Махди вече се появиха, други пък ще направят това в идните години. (Бог знае най-добре.) Без съмнение времето, когато лъжемесиите с всичките им лъжи ще излязат наяве, е много близко. Това е така, защото Пророкът Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) е благовестил за завръщането на Пророка Исус (мир нему) и появата на Махди непосредствено след тези измамници.

 

4. Как лъжливият Махди може да бъде разграничен от истинския Махди?

В своите хадиси Пророкът Мохамед (с.а.с.) е описал много подробно всички особености на Махди. Ислямските учени също са представили една доста съществена информация за него. Следователно от голямо значение е дали личността, за която се предполага, че е Махди, в действителност притежава тези особености или не. Те са: да произхожда от рода на Пророка Мохамед (с.а.с.), да допринесе за господството на Ислямските морални ценности над целия свят, да изчисти Исляма от всички допълнения и вярвания, появили се след Пророка Мохамед (с.а.с.), да донесе мир и сигурност на света, да създаде Ислямски съюз, да отстрани сектите, целият Ислямски свят да му се подчини, и да се съюзи с хората на Писанието. Когато тези неща се случат, то тогава можем да сметнем този човек за Махди или за едно изключително човешко същество.

През цялата история може да е имало знаменити Ислямски учени, които да отговарят на някои от критериите, които споменах преди малко. Истинският Махди на Последния период обаче ще притежава всички тези отличителни белези, събрани на едно в личността си. Видният Ислямски учен Бадиуззаман Саид Нурси описва разликата между тези личности и истинския Махди така:

"Великият Махди ще има множество задължения. Той ще изпълнява задачи в света на политиката, света на религията, света на управлението и още множество други сфери на Ислямския свят. Тъй като във всеки век през време на отчаяние хората са имали нужда от един вид Махди, който да укрепи техния дух, или възможността Махди да се появи по тяхно време, за да им помогне чрез Божествена благодат, през всяка епоха или може би през всеки век измежду потомците на Пророка Мохамед (с.а.с.) са се появявали един вид Махди, които запазват Шериата на своя праотец и съживяват неговата Сунна." (Бадиуззаман Саид Нурси, Рисале-и Нур ("Послания от светлина"), Лъчи, Втори пункт на Пети Лъч)

Саид Нурси е пояснил, че Махди ще има активно действие на политическата арена и ще присъства в най-високите нива на държавната администрация. Всъщност това да бъде активен в политиката, религията и проповядването изисква много широки средства. От това можем да видим, че Махди ще притежава такива широки средства и че тези задачи могат цялостно да бъдат осъществени с помощта на държавната власт. Това е и най-голямата разлика между Махди и тези личности, които смятат себе си за Махди през Последния период. Махди ще действа по цял свят, той няма да се ограничава само до определени индивиди. Той ще проведе една огромна интелектуална борба във всички сфери и с Божие позволение ще възвеличи Ислямът над целия свят.

 

5. Какъв вид взаимоотношение ще има между Пророка Исус (м.н.) и Махди, когато и двамата се появят на земята?

Според хадисите, когато Пророкът Исус (м.н.) се завърне на земята, той ще действа заедно с Махди и двамата ще обединят силите си, за да направят религиозните морални ценности преобладаващи из целия свят. Пророкът Исус (м.н.) ще отстрани Антихриста (Даджал) - лидера на атеистичната система по света, и Махди ще му помогне в тази борба. Пророкът Исус (м.н.) и Махди са двама братя, изпитващи голяма обич един към друг както в този, така и в отвъдния свят. Те ще споделят едни и същи мисли и вярвания. Махди ще бъде духовният лидер на Ислямския свят, а Пророкът Исус (мир нему) на Християнския. Под тяхното двойно лидерство светът ще се радва на голям мир, сигурност и щастие.

 

6. Бихте ли представили вашите анализи относно скрития имам на Шиитското вярване?

Както знаете, според вярването на Шиитите твърденията, извършени от Фатима, Зехра и 12-те имами се смятат за еднакви с тези, направени от Пророка Мохамед (с.а.с.). От друга страна, в Сунитската вяра единствено хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.) са приемани за надеждни. Поради тази причина в числен израз Сунитите притежават по-малко на брой описания относно Махди, отколкото има в Шиитските източници. В Шиитските източници са представени около 700 изложения, благовестяващи за появата на Махди. Има около 400 сведения за това, че Махди ще бъде от рода на Пророка Мохамед (с.а.с.) [Ехл-и Бейт]. В допълнение, съществуват стотици други сведения, разкриващи появата, действията и борбата срещу неверниците на Махди, както и обстановката, която ще бъде по време на неговата власт. Въпросът за Махди е най-същественият символ на вярата на Шиитите и те вярват, че Махди, към когото се обръщат като към "Господаря на Времето", един ден ще се появи. През цялата история много хора от рода на Пророка Мохамед (с.а.с.) са били смятани за Махди, но тъй като нито един от тях не успял да изпълни това, което се очаквало от него, то надеждите отстъпили място на очакването на един нов Махди.

Шиитското вярване в Махди е основано на "изчезването на Махди и неговото завръщане на земята като последния от 12-те имами".

В някои хадиси се съобщава, че след появата си Махди два пъти ще остане настрана от хората, един път за кратко време и още един път за по-дълъг период от време. Това е представено в един хадис така: "Махди два пъти ще изчезне от човешкия поглед. В единия случай ще остане невидим за толкова дълъг период от време, че някои хора ще помислят, че той е мъртъв, а други, че е отпътувал, и никой освен най-близките му последователи няма да знае къде е той." (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман)

В този хадис е съобщено, че второто изчезване на Махди ще бъде при по-сурови условия и за по-продължителен период от време, че ще бъде трудно да бъде срещнат през това време и че единствено най-близките му последователи ще могат да го виждат. Както знаем, Махди ще проведе една огромна интелектуална борба срещу отричащите, атеистите и материалистите. Той ще положи огромни усилия, използвайки цялата си сила и всички средства, с които разполага, за да допринесе за възцаряването на Ислямските морални ценности по земята. Тъй като човек не би могъл да си представи, че Махди умишлено би могъл да изчезне в едно толкова значимо време, то неговото отделяне от хората ще се случи "не по негова воля". Дори в един хадис се казва, че: "Един ден в присъствието на Хузайфа бе съобщено, че Махди се е появил. Той каза: 'Ако той се появи сред вас като другар на Пророка Мохамед, ще бъдете ощастливени. Несъмнено поради злините, с които хората се сблъскват, Махди няма да се появи, докато не стане най-обичаният сред хората.'." (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 27)

С други думи, изчезването на Махди не е нещо легендарно, което да продължава хиляди години, но може да се случи под формата на принудителна изолация от хората в рамките на определени интервали от време. Последната част на този хадис показва, че по времето на това изчезване любовта и копнежът на хората към Махди ще нарасне поради това, че те ще бъдат изложени на множество злини.

Изчезването на Махди би могло да е и знак за това, че той се укрива. Това е така, защото той се намира под постоянните нападки и натиск от страна на атеистите и материалистите. Той не е в състояние да живее един спокоен всекидневен живот като останалите хора. Той постоянно трябва да се укрива и да стои настрана от хората. Той може да предотврати нападенията и злословията на неверниците единствено по този начин.

 

7. Какво бихте си помислили за някой, който обявява себе си за Махди днес? (Например открих сунитски източници, чудещи се дали Осама бин Ладен не би могъл да е Махди.)

Това, че някой обявява себе си за Махди, е най-очевидното доказателство, че той не е Махди. Това е така, защото, когато някой каже: "Аз съм Махди", той в действителност казва: "Аз съм праведен, няма нужда да бъда подлаган на изпитание, аз не съм разкъсван между надеждата за рая и страха от ада, аз съм под гаранцията на рая и аз получавам откровения". Едно такова твърдение представлява нарушаване на айятите на Корана и Ислямските морални ценности. Ако едно такова твърдение произлиза от лекомислие, то то се дължи на липсата на вяра. Махди няма да си направи труда да каже: "Приемете ме като Махди" и няма да изпита никаква необходимост, за да направи едно такова твърдение. Това е така, защото да бъдеш Махди означава успех. Както е разкрито в хадисите на Пророка Мохамед (с.а.с.), допринасянето за господството на Исляма над целия свят е неизбежна характеристика на Махди. В своите творби Бадиуззаман Саид Нурси е изложил много подробно характерните качества на святата личност на Махди. Описвайки задълженията на Махди, Бадиуззаман казва, че основаването на Ислямски съюз ще бъде едно от трите най-големи негови задължения. Въпросното твърдение е както следва:

ТРЕТОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ТАЗИ ЛИЧНОСТ (Махди) е да създаде Ислямски Халифат основан на ИСЛЯМСКИ СЪЮЗ И ДА СЛУЖИ НА ИСЛЯМА, съюзявайки се с Християните. Тази задача може да бъде изпълнена посредством ЕДИН ВЕЛИК ХАЛИФАТ, сила и саможертвата на милиони. Първата задача е три четвърти по-скъпоценна от останалите две. Но тъй като втората и третата задача ще бъдат в една много бляскава и обширна сфера и в една пищна форма, то в очите на хората и общността те ще изглеждат по-важни." (Сикке-и Tасдик-и Гайби, стр. 9)

Както Бадиуззаман изяснява, Махди първо ще основе един Ислямски съюз. След това ще добие една сила и подкрепа от Ислямския съюз и ще допринесе за преобладаването на религиозните морални ценности над целия свят. Изпълнявайки този свещен дълг, с Божие позволение, той ще се сдобие с голямо могъщество, сила и власт. Когато благословената личност на Махди се появи, с Божие позволение, великите дела на Махди ще бъдат най-голямото доказателство, че този свят човек наистина се е появил. В един хадис се съобщава, че "хората ще се кълнат във вярност на Махди, въпреки че той няма да желае това":

"ХОРАТА ЩЕ СЕ КЪЛНАТ ВЪВ ВЯРНОСТ НА МАХДИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОЙ НЯМА ДА ЖЕЛАЕ ТОВА. След това Махди ще ги предводи в изпълнението на молитвата с 2 рекята и ще се изкачи на амвона." (Ибн Хаджар Хайтахами, Ал-Каул ал-Мукхтасар фи'аламат ал-Махди aл-Mунтазар, стр. 23, 34, 50, 44)

Твърдението в хадиса, че хората ще се кълнат във вярност на Махди, без той да иска това, е показател, че той никога няма да се обяви за Махди. Очевидните знамения на Махди и великите му дела ще покажат, че той е очакваният свят човек. Той няма да извърши никакви внушения или да има претенции в това отношение. След като Махди застане начело на Ислямския свят, няма да бъде от никакво значение дали хората ще се обръщат към него с името Махди или не. Дори и някой да каже, че не вярва, че той е Махди, това няма да промени нищо. Това е така, защото при всички случаи предопределеното събитие ще се случи. Той, както всички останали Божии пратеници, ще изпълни задължението, предопределено в съдбата му, и ще допринесе за възцаряването на религията по земята като Божии Махди. Махди няма да каже: "Приемете ме", но съдбата му ще приеме тази форма.

Махди представлява израз на Божиите имена на Всемилостив и Милосърден, а също така и на тези на Покоряващ и Всевластващ. Никой не може да застане на пътя на Махди и да се опълчи на властта, която ще има над света. Атеистите, опровергаващите и материалистите ще прибегнат към различни средства, за да застанат на пътя на Махди, но Бог, бидейки Покоряващ и Всевластващ, ще допринесе религиозните морални ценности да станат преобладаващи на земята. С Божие позволение това господство обаче ще настъпи чрез любов и преговори, и Божият морален дълг.

Махди непременно ще застане начело на Ислямския свят. Тогава какво значение има дали той ще се нарича Махди или не?

 

8. Ако в днешни дни или в близко бъдеще се появи някой, който да твърди, че е Махди, как бихте реагирали вие или някой отдаден сунитски Мюсюлманин?

Както е разкрито в айята: "Ние всяко нещо сътворихме с мяра [орис]" (Сура Камар, 49), Господ е сътворил всичко на основата на определена съдба. Подобно на съдбата на всичко живо и неживо, тази на Махди също е определена при Бог. Самоличността, белезите и външният вид на тази благословена личност, Ислямският съюз, който той ще установи, допринасянето за преобладаването на Ислямските морални ценности над целия свят, всичко това са части от предопределената при Бог съдба.

Който Бог е предопределил, той ще бъде Махди. Махди е свята личност, чиито физически и други характеристики, дела, заслуги и влияние върху света са описани от Пророка Мохамед (Бог да го благослови и с мир да го дари) преди 1400 години. Така както е невъзможно тези качества да бъдат имитирани или да бъдат придобити в резултат на положени усилия, така е невъзможно и с Божие позволение някой да се изправи на пътя на Махди. Нито едно човешко същество не може да придобие званието Махди, дори и да положи най-големите усилия в тази насока. Това е нещо, което настъпва с Божието сътворение и съдбата. Махди трябва да бъде приет, защото истинският Махди е предопределеният Махди. Махди ще осъществи всички дела, които Пророкът Мохамед (с.а.с.) е предсказал, и с Божие позволение ще допринесе за възвеличаването на религиозните морални ценности над целия свят. Това е предопределената от Бог съдба.

 

9. Какво мислите за твърдението, че Муктада ал Садр е скритият имам и е основал "армията на Махди", тъй като идването на Махди е много близко?

Всъщност целият Ислямски свят представлява армията на Махди. Тази армия обаче е армия на любовта, а не на кръвопролитието. Основното качество на Махди е противопоставянето му на кръвопролитието, жестокостта, насилието и тероризма. Махди ще допринесе за възцаряването на религиозния морал посредством знанието, осведомеността и културата. Както е разкрито в хадисите и в творбите на великите Ислямски учени, Махди ще наложи едно пълно интелектуално поражение над атеистичните идеологии, ще научи хората на същността на религията и религиозния морал и ще проведе една огромна интелектуална борба, за да върне хората към вярата и правилните ценности. Господ ще превърне Махди и интелектуалната борба, която той ще проведе, в средство, посредством което нещастията на Последния период ще бъдат отстранени. Тази характерна особеност на Махди е разкрита в един хадис така:

Най-благоприятният сред народа на Мохамед и ВАШ ЗАЩИТНИК, КОЙТО ЩЕ ОТСТРАНИ ВСИЧКИТЕ ВИ ТРЕВОГИ... Е МАХДИ! (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 57)

В един друг хадис се казва, че посредством Махди покварата ще достигне до своя край, а с изчезването на покварата пък светът ще се изпълни с мир и спокойствие:

Бог, ЧРЕЗ НЕГО (Махди) ЩЕ ПОСТАВИ КРАЯ НА СЛЯПАТА ПОКВАРА. Навсякъде ще стане безопасно... (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 58)

Според сведенията в хадисите хората, подложени на тревоги и бедност, ще потърсят подслон в справедливостта, милосърдието, обичта и великодушието на Махди. В един хадис се казва, че:

Обществото ще ПОТЪРСИ ПОДСЛОН ПРИ МАХДИ, така както медоносните пчели се струпват около своята царица. Той ще изпълни света, който някога е бил пълен с жестокост, със справедливост и хората сякаш ще се завърнат във Века на благоденствието... (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 11)

Когато Махди допринесе за господството на Ислямския морал над света, бедността, гладът, страданията и неприятностите ще достигнат своя край, кръвопролитието ще спре и хората ще се сдобият с истинското щастие, мир и сигурност, за които са бленували от толкова отдавна. Тази обстановка на любов, мир и изобилие, за чието настъпване ще допринесе Махди, е описана в хадисите така:

Веднъж след като земята се изпълни с жестокост и антагонизъм, един от моя род ще се появи. Той ще изпълни земята със справедливост, така както тя по-рано е била изпълнена с гнет и тирания. (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 11)

Небето ще изсипе своя дъжд като порой, земята няма да задържи нито едно от своите растения и богатството ще е за всеки. (Aт-Табарани)

Малките ще искат да са пораснали, а възрастните да са млади... Доброто става още по-добро, а лошото бива превърнато в добро. (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 17)

Както би могло да се види ясно от сведенията в хадисите, Махди ще се отнася към хората с любов и състрадание, ще осигури разрешение на споровете чрез мирни методи и търпеливо ще призовава хората към вярата и добрите морални ценности. Борбата на Махди срещу атеистичните идеологии ще бъде интелектуална. Той, с Божията благословия, ще излезе победител от нея, използвайки много рационални и разумни методи. Според хадисите тази велика борба на Махди ще бъде провеждана в една изключителна тишина, спокойствие и ред:

През това време НИТО ЧОВЕК ЩЕ БЪДЕ СЪБУДЕН ОТ СЪН, НИТО НА НЯКОЙ ЩЕ МУ ПОТЕЧЕ КРЪВ ОТ НОСА. (Ибн Хаджар aл-Хайтхами, Aл-Каул aл-Мукхтасар, стр. 44)

Махди ще следва пътя на Пророка Мохамед. ТОЙ НЯМА ДА СЪБУДИ СПЯЩ ЧОВЕК, НИТО ПЪК ЩЕ ПРОЛЕЕ КРЪВ. Няма да остави нито една Сунна несъживена и няма да пропусне да премахне нито един бид'ат (нововъведения, неразрешени от Корана)... (Mухаммад ибн 'Aбд ал-Расул Барзанджи, Aл-Иша'aх ли-aшрат aл-сa'aх, стр. 163)

Както се казва в хадисите, посредством Махди Ислямските морални ценности ще станат преобладаващи над целия свят. Той ще осигури справедливи решения на споровете и напреженията, които ще бъдат приемливи за всички страни, и всички проблеми ще бъдат разрешени по мирен път. Махди ще призовава хората към състрадание, търпение, добросърдечност и красота, изисквани от Ислямския морал, и в това, както и във всичко останало, ще представлява пример за хората със своя възвишен морал и начин на мислене. Този призив на Махди към хората е съобщен в хадисите така:

След извършване на вечерната молитва той (Махди) ще проговори на висок глас така: "О, хора! Аз ви напомням за Господа. Аз ви съобщавам какво ще бъде вашето място при Бог утре, в Деня на равносметката. Бог ви е изпратил множество доказателства и пророци, Той ви е разкрил Корана и ви е заповядал да не съдружавате нищо с Него, а да запазите подчинението си към Бог и Неговия пророк. Съживявайте това, на което е дадено живот чрез Корана, забранявайте това, което е забранено, и подкрепяйте и помагайте на Махди. Защото е наближило времето, когато светът ще се влоши и ще достигне своя край. И това е сигурно. Аз ви призовавам да действате според Неговата книга, да отстраните суеверията и да съживите Сунната." (Ал-Муттаки aл-Хинди, Ал-Бурхан фи Аламат ал-Махди Акхир ал-Заман, стр. 55-56)

Пророкът Мохамед (с.а.с.) е обърнал внимание на огромните промени, които ще се случат с появата на Махди:

Изпълненият с гнет и тирания свят ЩЕ СЕ ПРЕПЪЛНИ СЪС СПРАВЕДЛИВОСТ, СЛЕД КАТО ТОЙ (Махди) СЕ ПОЯВИ. (Ибн Хаджар aл-Хайтхами, Aл-Каул aл-Мукхтасар, стр. 20)

Отново според хадисите, по времето на Махди няма да има никаква враждебност, нито пък омраза и насилието и тероризмът ще достигнат до своя край. Някои от хадисите в тази насока са, както следва:

Враждебността и омразата между хората ще изчезнат. Скорпионите и змиите няма да бъдат отровни и дори децата ще си играят със змиите, без да бъдат ухапани... Вълците ще бъдат измежду овцете като овчарски кучета. ТАКА КАКТО ЧАШАТА СЕ ИЗПЪЛВА С ВОДА, ТАКА И СВЕТЪТ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С МИР. Ще има религиозно единство и няма да се служи на никой друг освен на Бог. НЯМА ДА ОСТАНЕ И СЛЕДА ОТ ВОЙНИТЕ И КОНФЛИКТИТЕ. (Сунан Ибн Маджах)

Тогава земята ще стане безопасна до такава степен, че ЛЪВОВЕТЕ ЩЕ "ПАСАТ" С КАМИЛИТЕ; ТИГРИТЕ С КРАВИТЕ, ВЪЛЦИТЕ С ОВЦЕТЕ; и децата ще могат да играят със змиите, без те да им навредят. (Ибн Ахмад Ханбал)

Както може да се види от хадисите, по времето на Махди ще има голямо братство сред народите, които сега се намират в конфликт, и мирът, приятелството и любовта ще заменят всички форми на антагонизъм. Умереният, съвременен, рационален и цивилизован Ислямски модел, който ще се формира по времето на Махди, ще озари целия свят.

Цялата тази информация ясно разкрива, че пътят, по който Махди ще поеме, ще доведе до един огромен културен прогрес из целия свят и ще напъти хората по посока на Ислямските морални ценности.

В действителност Махди сега е тук, но се укрива. Причината за това укриване е да предпази себе си от политическите или други форми на нападения от страна на атеистите, материалистите и отричащите.

Според мен Пророкът Исус (мир нему) също се е завърнал на земята, но той също се укрива. Той е длъжен да се крие поради терористичните и политически нападения, на които би бил изложен. Но той също ще се появи в много близко бъдеще и заедно с Махди ще започнат своята интелектуална борба.

 


НАЗАД

 

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com